Algemene voorwaarden van de website

1. Introductie

Deze Algemene Voorwaarden voor de Website (deze "Voorwaarden" of deze "Algemene Voorwaarden voor de Website") die op deze webpagina zijn opgenomen, zijn van toepassing op uw gebruik van deze website, met inbegrip van alle pagina's binnen deze website (hierna gezamenlijk aangeduid als deze "Website"). Deze Voorwaarden zijn volledig van toepassing op uw gebruik van deze Website en door deze Website te gebruiken, aanvaardt u uitdrukkelijk alle hierin vervatte voorwaarden volledig. U dient geen gebruik te maken van deze Website, indien u bezwaar heeft tegen één van deze Algemene Voorwaarden van de Website.
2. Intellectuele Eigendomsrechten
Met uitzondering van de inhoud waarvan u eigenaar bent en die u eventueel op deze website hebt geplaatst, zijn Sonnex Energie en/of haar licentiegevers krachtens deze voorwaarden eigenaar van alle rechten op het intellectuele eigendom en het materiaal op deze website, en al deze rechten zijn voorbehouden. Aan u wordt slechts een beperkte licentie verleend, met inachtneming van de beperkingen die in deze voorwaarden zijn vastgesteld, om het materiaal op deze website te bekijken.
3. Beperkingen
U bent uitdrukkelijk en nadrukkelijk beperkt van al het volgende:
1. het publiceren van enig Website materiaal in welke media dan ook;
2. het verkopen, in sublicentie geven en/of anderszins commercialiseren van enig Website materiaal;
3. het publiekelijk opvoeren en/of vertonen van enig Website materiaal;
4. het gebruiken van deze Website op een manier die schadelijk is, of kan zijn, voor deze Website
5. het gebruik van deze Website op een manier die invloed heeft op de toegang van gebruikers tot deze Website
6. het gebruik van deze Website in strijd met de toepasselijke wet- en regelgeving, of op een manier die schade toebrengt of kan toebrengen aan de Website, of aan een persoon of bedrijfsentiteit;
7. Zich in te laten met data mining, data harvesting, data extracting of enige andere gelijkaardige activiteit in verband met deze Website, of tijdens het gebruik van deze Website;
8. het gebruik van deze Website om te adverteren of aan marketing te doen;
Bepaalde delen van deze Website zijn beperkt toegankelijk voor u en [Sender.Company] kan de toegang door u tot bepaalde delen van deze Website verder beperken, op elk moment, naar eigen en absoluut goeddunken.
4. Uw Inhoud
In deze Algemene Voorwaarden van de Website wordt onder "Uw Content" verstaan alle audio, video, tekst, afbeeldingen of ander materiaal dat u verkiest weer te geven op deze Website. Door uw inhoud weer te geven, verleent u Sonnex Energie een niet-exclusieve, wereldwijde, onherroepelijke, royaltyvrije, sublicentieerbare licentie om de inhoud te gebruiken, te reproduceren, aan te passen, te publiceren, te vertalen en te verspreiden in alle media.
Uw inhoud moet van uzelf zijn en mag geen inbreuk maken op de rechten van derden. Sonnex Energie behoudt zich het recht voor om Uw Inhoud op elk moment en om welke reden dan ook, zonder voorafgaande kennisgeving, van deze website te verwijderen.
5. Beperking van aansprakelijkheid
In geen geval zal Sonnex Energie , noch een van zijn functionarissen, directeuren en werknemers, aansprakelijk zijn tegenover u voor om het even wat die voortvloeit uit of op om het even welke manier verband houdt met uw gebruik van deze website, ongeacht of die aansprakelijkheid voortvloeit uit een contract, een onrechtmatige daad of anderszins, en Sonnex Energie , inclusief zijn functionarissen, directeuren en werknemers, zal niet aansprakelijk zijn voor om het even welke indirecte, gevolg- of speciale aansprakelijkheid die voortvloeit uit of op om het even welke manier verband houdt met uw gebruik van deze website.
6. Schadeloosstelling
U vrijwaart hierbij Sonnex Energie in de ruimste zin van het woord van en tegen alle aansprakelijkheden, kosten, eisen, rechtsvorderingen, schade en uitgaven (met inbegrip van redelijke advocatenhonoraria) die voortvloeien uit of op enigerlei wijze verband houden met uw inbreuk op een van de bepalingen van deze voorwaarden.
7. Scheidbaarheid
Indien enige bepaling van deze Voorwaarden onafdwingbaar of ongeldig wordt bevonden onder enige toepasselijke wet, zal deze onafdwingbaarheid of ongeldigheid deze Voorwaarden niet als geheel onafdwingbaar of ongeldig maken, en zullen dergelijke bepalingen worden verwijderd zonder de overige bepalingen hierin aan te tasten.
8. Wijziging van de Voorwaarden
Het is Sonnex Energie toegestaan om deze voorwaarden op elk moment naar eigen goeddunken te herzien. Door deze website te gebruiken, wordt van u verwacht dat u deze voorwaarden regelmatig herleest om er zeker van te zijn dat u alle voorwaarden die op het gebruik van deze website van toepassing zijn, begrijpt.
9. Overdracht
Sonnex Energie mag zijn rechten en/of verplichtingen uit hoofde van deze voorwaarden overdragen en uitbesteden zonder dat enige kennisgeving of toestemming vereist is. Het is u echter niet toegestaan uw rechten en/of verplichtingen uit hoofde van deze voorwaarden over te dragen, over te dragen of uit te besteden.
10. Gehele Overeenkomst
Deze voorwaarden, met inbegrip van de wettelijke vermeldingen en disclaimers op deze website, vormen de volledige overeenkomst tussen Sonnex Energie en u met betrekking tot uw gebruik van deze website, en vervangen alle voorgaande overeenkomsten en afspraken met betrekking tot hetzelfde.
11. Toepasselijk recht & bevoegde rechtbank
Deze voorwaarden zullen beheerst worden door en geïnterpreteerd worden in overeenstemming met de wetten van Duitsland indien er geschillen ontstaan uit deze voorwaarden of de website.